Ông: Trần Lâm Thao
Bà: Lương Thị Dung

Khu 3, Thôn Đông, Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình

Nhà Trai

Ông: Nguyễn Văn Viện
Bà: Đoàn Thị Miền

Khu 4, Thôn Nam, Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình

Nhà Gái

Chỉ Đường

Chỉ Đường